Privacybeleid

PRIVACYBELEID VOOR DE WEBSITE VAN DE AGGLOMERATIE PLAINE TONIQUE DU GRAND BOURG

1 PREAMBULE

De agglomeratie Grand Bourg hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens van bezoekers van haar website (hierna te noemen “websitegebruikers” of “u”).

Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het “Beleid”) is om :

• de doeleinden en de persoonlijke gegevens over u te beschrijven die Grand Bourg Agglomération en haar onderaannemers kunnen verzamelen;
• u te informeren over uw rechten en de procedures voor het uitoefenen van deze rechten tussen u en Grand Bourg Agglomération met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

2 DEFINITIES

NATIONALE COMMISSIE VOOR INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID (CNIL) :

Onafhankelijke administratieve autoriteit die in 1978 werd opgericht en bestaat uit een pluralistisch college van 17 commissarissen met verschillende achtergronden (4 parlementsleden, 2 leden van de Economische en Sociale Raad, 6 vertegenwoordigers van de hoge rechtbanken, 5 gekwalificeerde personen, enz.)

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO):

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is verantwoordelijk voor de naleving van de Europese Verordening Gegevensbescherming binnen Grand Bourg Agglomération, die hem/haar heeft aangesteld voor alle verwerkingen die door deze organisatie worden uitgevoerd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS (PD):

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Aangezien het echter om individuen gaat, moeten zij er controle over houden. Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd: rechtstreeks (bijv. naam, enz.).

GEVOELIGE GEGEVENS :

Gevoelige gegevens zijn een speciale categorie persoonsgegevens. Het is informatie die vermoedelijke raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthult, enz. Grand Bourg Agglomération verzamelt geen gevoelige gegevens via haar website.

DOEL VAN DE VERWERKING :

Het doel van de verwerking is het belangrijkste doel van het gebruik van persoonsgegevens. De gegevens worden verzameld voor een welomschreven en legitiem doel en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met dat oorspronkelijke doel.

GEGEVENSBEHEERDER:

De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon (Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique) of natuurlijke persoon die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, d.w.z. het doel en de manier waarop dit wordt bereikt. In de praktijk en in het algemeen is dit de rechtspersoon die wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

SUB-VERWERKER

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon (bedrijf of overheidsinstantie) die gegevens verwerkt namens een andere organisatie (“de voor de verwerking verantwoordelijke”) in het kader van een dienst of dienstverlening, en de verwerker heeft verplichtingen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS :

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte techniek (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, enz.)

3. TOEPASSINGSGEBIED

Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker en informeert de gebruiker dat zijn gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en dat zijn partners zijn onderaannemers zijn. Zij werken binnen een uitsluitend contractueel kader dat voorziet in de verwerking van persoonsgegevens.

4.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.GRAND BOURG AGGLOMÉRATION/LA PLAINE TONIQUE REGISTER VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in het verwerkingsregister dat wordt bijgehouden door de uitbestede functionaris voor gegevensbescherming van Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique. Het doel van het privacybeleid is om bezoekers van de website te voorzien van de nodige informatie over de verwerkingen en de bijbehorende rechten. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking is verkrijgbaar bij de functionaris voor gegevensbescherming.

2.WETTELIJKE GRONDEN VOOR VERWERKING

In overeenstemming met artikel 6 van de Europese Verordening

Gegevensbescherming (GDPR) is de toestemming van de persoon van wie de gegevens in een bestand zijn opgeslagen niet vereist wanneer deze gegevens worden verzameld:
– Voor de uitvoering van een contract (bijv. koop-, huur- of arbeidsovereenkomst, enz.) of precontractuele maatregelen (bijv. offerte, besprekingen, enz.).
– Omdat een wettelijke tekst bepaalde bestanden verplicht stelt (bijv. de INSEE-telling, het gestandaardiseerde personeelsregister, enz.)
– Om een taak van algemeen belang of van een overheidsinstantie uit te voeren (bijv. aanleggen van politiedossiers, dossiers van de belastingdienst, enz.)
– Om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijv. in het geval van een epidemie, natuurramp of door de mens veroorzaakte ramp, enz.)
– Om een legitiem belang te waarborgen (bijv. fraudebestrijding, overdracht binnen een groep, netwerkbeveiliging, enz.), tenzij de belangen of fundamentele vrijheden van de betrokkene prevaleren.

Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique voert verwerkingen uit op basis van rechtmatigheid in verband met de toegang tot de website van Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique en de goede levering van de lokale openbare diensten waartoe gebruikers toegang hebben.

Buiten deze gevallen is de toestemming van de betrokkene verplicht, wat de legitimiteit van het voorgestelde bestand mogelijk maakt, bijvoorbeeld in het geval van de nieuwsbrief en bepaalde cookies op de website, waarvoor de toestemming van de persoon vereist is.

3.DOEL VAN VERWERKINGH

et doel van de verwerking is het belangrijkste doel van het gebruik van persoonsgegevens.

De gegevens worden verzameld voor een welomschreven en legitiem doel en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met dat oorspronkelijke doel. Dit doelbindingsprincipe beperkt de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens in de toekomst kan gebruiken of hergebruiken.

a) Doeleinden
1) Beheer van het contactformulier
2) Beheer van de nieuwsbriefinschrijvingen
3) Beheer van offerteaanvragen
4) Beheer van de routeberekening
5) Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het bewaren van persoonsgegevens door Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique voldoet aan de criteria voor het bewaren van persoonsgegevens: ze worden bewaard voor de duur van hun administratieve levensduur, zoals gedefinieerd in de instructie DAF/DPACI/RES/2009/018. Wanneer dit belang niet langer noodzakelijk is voor het doel, worden de gegevens gearchiveerd of verwijderd, waarbij passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de anonimisering of volledige vernietiging te garanderen.

Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique bewaart de gegevens met betrekking tot de door de website verzamelde gegevens en het gebruik van de website gedurende een periode van 13 maanden. Aanvullende informatie is beschikbaar in het Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique register voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze bewaartermijnen zijn opgenomen in het gegevensverwerkingsregister van de functionaris voor gegevensbescherming van Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique

5. STROOM VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen tussen de afdelingen van Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique, maar ook aan openbare toezichthoudende autoriteiten en onderaannemers wanneer dit noodzakelijk is voor de gegevensverwerking.De onderaannemers van Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique zijn gebonden aan contracten waarin de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in een RGPD-tabblad zijn gespecificeerd.
Deze gegevensstromen zijn opgenomen in het gegevensverwerkingsregister van Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique dat wordt bijgehouden door de functionaris voor gegevensbescherming.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN BIJ DE VERWERKING

De leden en gebruikers op wie de verwerking door Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique betrekking heeft, hebben, in overeenstemming met het privacybeleid, het recht om bij de functionaris voor gegevensbescherming te verzoeken om toegang tot, rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In geval van bezwaar worden de gegevens niet langer verwerkt, tenzij Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique hiertoe wettelijk verplicht is; om deze rechten uit te oefenen, wordt aanbevolen contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique. Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique heeft een “functionaris voor gegevensbescherming” (DPO) aangesteld die het officiële aanspreekpunt is voor alle vragen met betrekking tot de uitoefening van de rechten van personen die betrokken zijn bij de verwerking door een grootstedelijke dienst. protectiondonnees@ca3b.fr

7. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR GRAND BOURG AGGLOMÉRATION/LA PLAINE TONIQUE

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de aanvraag te verwerken:

– Beheer van het contactformulier 😮 Achternaam Voornaam
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Postadres – beheer van de inschrijving voor de nieuwsbrief
o Achternaam Voornaam
o e-mailadres
– Beheer van offerteaanvragen
o Achternaam
o e-mailadres
– Beheer van de routeplanner
o Geolokalisatie

De gegevensverwerking door Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique, in het bijzonder via de website, is gebaseerd op de volgende principes:

b) Beperking van de verwerking

Verantwoordelijken voor de verwerking mogen persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden verzamelen, moeten hun doel duidelijk aangeven en mogen de gegevens alleen zo lang bewaren als nodig is om dit doel te bereiken.
Verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang of voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden geniet meer vrijheden.

c) Gegevensminimalisatie

Verantwoordelijken voor de verwerking mogen alleen de persoonsgegevens verwerken die ze nodig hebben om het oorspronkelijke doel te bereiken. Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste heeft de onbevoegde persoon in het geval van een datalek slechts toegang tot een beperkte hoeveelheid gegevens. Ten tweede zorgt gegevensminimalisatie ervoor dat de gegevens nauwkeurig en actueel blijven.

5. VERPLICHT OF FACULTATIEF KARAKTER VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

Door het aanvinken van de juiste vakjes en het invoeren van de gegevens in de velden van de contactformulieren of reserveringsformulieren voor een activiteit georganiseerd door Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique of in de gedownloade formulieren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk, vrij en ondubbelzinnig dat zijn/haar gegevens noodzakelijk zijn voor de lokale dienst om zijn/haar verzoek te kunnen verwerken, waarbij het verstrekken van gegevens in de andere velden optioneel is. De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die verstrekt zijn aan Grand Bourg Agglomération/la Plaine Tonique juist zijn en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in deze gegevens.

Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique informeert de gebruiker en garandeert uitdrukkelijk dat zijn persoonlijke gegevens in geen geval zullen worden meegedeeld aan andere derden dan de hierboven vermelde of aan zijn partners die betrokken zijn bij de gegevensverwerking. Voor elke vorm van overdracht van persoonsgegevens, behalve voor redenen die verband houden met de uitvoering van het contract voor lokale openbare diensten, wordt vooraf de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker verkregen op het inschrijfformulier voor de aangeboden dienst.alle gegevens die worden gevraagd via de website of via een van de contactmethoden die beschikbaar worden gesteld, zijn verplicht, omdat ze nodig zijn om de gebruiker of kiezer de best mogelijke service te bieden. Als niet alle gegevens worden verstrekt, kan Grand Bourg Agglomération / la Plaine Tonique niet garanderen dat de aangeboden informatie en diensten volledig aan de behoeften van de gebruiker of kiezer voldoen.

6. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen in Frankrijk, bij onze web hosting service provider :

OVH
RCS Lille Metropool 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens past Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique alle bepalingen van de Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) toe bij de verwerking van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens en past zij duidelijk de beginselen toe zoals beschreven in artikel 5 van de Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), volgens welke de gegevens rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt en toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Grand Bourg Agglomération/ la Plaine Tonique garandeert dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiligingsmaatregelen toe te passen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, teneinde de rechten en vrijheden van websitegebruikers en burgers te beschermen en dat zij hen voldoende informatie heeft verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.